Tư vấn môi trường

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) là báo cáo mang tính dự báo ô nhiễm có thể xảy ra khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Vận hành thử nghiệm các ng trình xử lý chất thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG & BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT

Tư vấn lập hồ sơ quan trắc môi trường doanh nghiệp – Với tần suất quan trắc dao động từ 3 tháng đến 6 tháng một lần

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Đo kiểm môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc.